AGC Automotive Czech
Úvod arrow Právní upozornění

Právní upozornění

Právní upozornění

I. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI AGC AUTOMOTIVE CZECH

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

   A. PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM 
   B. Omezení odpovědnosti 
   C. Duševní vlastnictví 
   D. Vazby na webové stránky třetích stran

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

   III. b Prohlášení o ochraně osobních údajů pro nábor v České republice 

IV. POUŽÍVÁNÍ  COOKIES

V. OCHRANA PRÁV A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

VI. RŮZNÉ

 

 

 

I. IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI AGC AUTOMOTIVE CZECH

Toto je webová stránka AGC Automotive Czech a.s., společnosti založené podle českých zákonů (na níž bude dále odkazováno pouze jako na “AGC Automotive Czech”), zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 937‎.

Naše poštovní adresa je následující: Osada 33, 418 01 Chudeřice - Bílina
Telefon: 417 814 111 , e-mail: lukas.vavrina@eu.agc.com 

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

Přístup k webovým stránkám AGC Automotive Czech a jejich používání podléhá zde níže stanoveným podmínkám a dále též uplatnitelným zákonům.

 

   A. PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM

AGC Automotive Czech usiluje ze všech sil o zajištění toho, aby jeho služby byly přístupné 7 dní v týdnu a 24 hodin denně.

AGC Automotive Czech však může tento přístup ke svým službám přerušit, a to zejména z důvodu údržby a aktualizace, popřípadě z jiných důvodů, zvláště z důvodů technických.

 

   B. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Za žádných okolností AGC Automotive Czech neručí za přerušení uvedených pod bodem A, ani za důsledky, které z tohoto přerušení mohou vyplynout pro jakéhokoliv uživatele či jakoukoliv třetí stranu.

AGC Automotive Czech nenabízí žádnou záruku ohledně přesnosti a aktuálního stavu informací prezentovaných na těchto webových stránkách.

AGC Automotive Czech neručí za jakoukoli škodu či jakoukoliv dočasnou nebo trvalou poruchu, která by se vyskytla na datovém či počítačovém hardwaru uživatele při jeho přístupu do webových stránek či při práci s těmito webovými stránkami, nebo kdykoliv při přenosu počítačových programů na datový či počítačový hardware uživatele; a dále při přístupu do souborů, z nichž jsou webové stránky vytvořeny na hardwaru, který je přijímá. AGC Automotive Czech zejména neručí za jakýkoliv možný přenos jakýchkoliv virů prostřednictvím webových stránek.

AGC Automotive Czech nezodpovídá za jakékoliv poškození/škody, které mohou vzniknout z nezákonného napadení těchto počítačových systémů či proniknutí do těchto počítačových systémů a/nebo za podvodné použití jejich přenosových mechanismů. Společnost nepřejímá žádnou odpovědnost zejména v případě krádeže dat v důsledku proniknutí do jeho počítačových systémů. Přesto však AGC Automotive Czech užívá řádné metody prevence proti nezákonnému napadení počítačových systémů.

 

   C. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Struktura, formát či grafická úprava a všechny prvky, které tyto webové stránky zahrnují,  jsou chráněny registrací na jméno AGC Automotive Czech a/nebo jeho potenciálních dodavatelů či partnerů, a to zejména (i) zákonem o autorství a s ním souvisejícími právy, (ii) zákonem na ochranu počítačových programů a (iii) zákonem na ochranu databází. Uživatelé se zavazují, že neporuší tato práva AGC Automotive Czech a/nebo jeho potenciálních dodavatelů či partnerů.

Jiná jména a produkty společností, uvedených na těchto webových stránkách, mohou představovat výrobky právě jednotlivých těchto vlastníků. Uživatelé nejsou oprávněni jakkoli modifikovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, rozšiřovat, představovat, reprodukovat, publikovat, udělovat na základě licence, přenášet či prodávat jakékoliv informace, jakýkoliv produkty či služby, získané z těchto webových stránek, popř. vytvářet práce odvozené z výše uvedených prvků, a to bez předchozího písemného souhlasu spol. AGC Automotive Czech.

 

   D. VAZBY NA TŘETÍ STRANY

Za webový prostor mimo doménu těchto webových stránek a zejména za prostory, do nichž uživatel může být nasměrován za pomoci hypertextových odkazů v rámci jednotlivých webových stránek, výlučně nesou odpovědnost držitelé těchto webových stránek.

Jde o to, že AGC Automotive Czech nemůže provádět jakoukoliv trvalou kontrolu těchto webových stránek, ani nenese za tyto stránky  odpovědnost. Vložení takových odkazů do webových stránek AGC Automotive Czech  neznamená, že AGC Automotive Czech schvaluje prvky obsažené na těchto stránkách.

AGC Automotive Czech nepřebírá odpovědnost, zejména v souvislosti s materiálem, za údaje jakéhokoliv druhu, které jsou obsažené nebo rozšiřované na webovém prostoru, na který může být uživatel odkazován. AGC Automotive Czech není odpovědný ani za procesní či osobní údaje, které mohou být předávány jejích prostřednictvím.

 

III. UTAJENÍ INFORMACÍ /OCHRANA SOUKROMÍ

Pokaždé, když nás navštívíte na našich webových stránkách, náš server automaticky rozpozná původ vaší domény. Nerozpozná ale automaticky vaši e-mailovou adresu.

Když navštívíte naše webové stránky, podržíme si následující informace: 
- Vaši doménu (bude detekována automaticky, jak zde bylo vysvětleno ve výše uvedeném bodu);  
- Vaši e-mailovou adresu, pokud nám ji poskytnete,  např. již tím, že nám budete zasílat zprávy či dotazy na náš web; dále  tím, že s námi budete komunikovat prostřednictvím e-mailu a že se zúčastníte diskusních fór;  tím, že vám bude na webu umožněn přístup, v té části webových stránek, která je vyhrazena pro služební potřebu, do předmětu, který podléhá identifikaci, apod.  
- Veškeré informace týkající se stránek, na které jste se dívali na našem webu;  
- Jakékoliv informace, které jste nám dobrovolně poskytli (např. jako součást žádostí o informace a/nebo žádostí o registraci na webových stránkách, popř. tím, že získáte přístup do vyhrazené části webu, která podléhá identifikaci).

Takové informace jsou pak použity k následujícímu:  

  1. k zasílání žádostí o doklady/dokumenty;  
  2. k zasílání propagačních informací týkající se našich výrobků a služeb;  
  3. k zodpovídání vašich dotazů;  
  4. k zasílání nových výrobku a služeb či s ohledem na provádění řádných marketingových operací, zvláště e-mailem;  
  5. pro účely marketingu;  
  6. pro vypracování statistiky;  
  7. pro to, abychom vás mohli rychle kontaktovat;  
  8. pro lepší identifikaci vašich zájmových center;  
  9. za účelem náboru pracovních sil.

 

V případě bodu 4, až budete zasílat údaje, bude nejprve vyžadován váš souhlas se zasíláním informací  pro daný účel. Jestliže byste si přáli, abychom vás v budoucnu již nekontaktovali (zvláště pak prostřednictvím elektronické pošty), pak vše, co musíte pro to učinit, je použít jednu z metod, na níž je odkaz pod výše uvedeným bodem I.

Dále, jakákoliv komunikace komerčního charakteru, která s vámi muže být vedena  prostřednictvím e-mailových zpráv, vám vždy ukáže spojení, na které můžete jednoduše kliknout a uvědomit nás tím, že si již dále nepřejete získávat od nás propagační materiál.

Informace jsou používány pouze pro vnitřní potřebu a nejsou předávány dále jiným organizacím ke komerčním účelům, i když si vyhrazujeme právo předat je jakékoliv společnosti či jakékoliv entitě ve skupině, do níž AGC Automotive Czech patří.

Na ochranu proti ztrátě, zneužití nebo pozměňování informací uvedených na našich stránkách jsme zavedli příslušná bezpečnostní opatření.

Neuzavřeli jsme žádné partnerství a nemáme žádný zvláštní vztah s žádnou internetovou reklamní agenturou.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo získat na požádání přístup k informacím o vás, a dále právo opravit jakékoliv nepřesnosti či nesrovnalosti uvedené v těchto informacích.  
Pokud byste chtěli tato práva uplatnit, kontaktujte nás prosím na výše uvedené adrese.

Pokud se domníváte, že naše webové stránky nejsou v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí, kontaktujte prosím naši společnost na výše uvedené adrese.

 

IIIb  PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO NÁBOR V ČESKÉ ‎REPUBLICE:

Jestliže nevlastníte e-mailovou adresu, vyplňte prosím přiložený osobní dotazník a zašlete nám jej na adresu AGC Automotive Czech a.s., Osada 33, 41801 Chudeřice.

Potvrzuji, že osobní údaje, které jsem uvedl/a/ do tohoto dotazníku, jsou pravdivé. Souhlasím, aby tyto údaje byly použity pro interní potřebu AGC Automotive Czech a.s. pro zpracování dat v rozsahu nutném pro rozhodování o přijetí uchazečů o zaměstnání do pracovního poměru, a to po dobu do vzniku pracovního poměru, nejdéle po dobu 1 roku od data registrace. Souhlasím se skartací tohoto dotazníku po uplynutí zde uvedené lhůty. Zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit každou změnu údajů uvedených v tomto dotazníku. Dále potvrzuji, že jsem byl/a/ ve smyslu ustanovení §11 zákona c. 101/2000 Sb. řádně informován/a/ o zpracovávání mých osobních údajů.

 

IV. POUŽÍVÁNÍ  COOKIES

Na těchto webových stránkách používáme cookies (cookie je malý soubor zaslaný naším serverem, který se nahraje na pevný disk vašeho počítače. Sleduje webové stránky, které navštívíte, a obsahuje jisté podrobné informace o vaší návštěvě). Hlavním účelem našich cookies je napomáhat lepšímu fungování webových stránek (tzv. technické soubory cookies). Kromě toho je používáme (1) pro funkční účely, (2) marketingové účely a (3) k vypracování statistik.

Pomocí nastavení prohlížeče ve vašem počítací můžete odstranit již uložené cookies a odmítnout přijímání nových cookies. Každý prohlížeč je v současné době nastaven jinak, a proto v případě potřeby použijte jeho funkci nápovědy. Kromě toho máte možnost odmítnout většinu cookies při používání webových stránek AGC, a to jednotlivé anebo hromadné, prostřednictvím stránky http://www.youronlinechoices.eu/. Zde také můžete zjistit, která z uvedených cookies jsou ve vašem prohlížecí aktivní.

Pokud odstraníte coookies nebo odmítnete přijímání nových cookies, projeví se to tím, že někdy nebudete moci  využít všech možností, které webové stránky nabízejí. Kromě toho odstranění nebo odmítnutí cookies má dopad na počítač a prohlížeč, na kterém tuto operaci provedete. Jestliže používáte více počítačů nebo prohlížečů, výše uvedenou operaci (operace) musíte podle potřeby vždy znovu zopakovat.

Technologie se neustále vyvíjí. Může se proto stát, že naše společnost bude muset provést některé operace zpracování, na které se tato politika zatím nevztahuje.

Skupina AGC Automotive Czech si proto vyhrazuje právo na občasnou změnu této politiky a na svých webových stránkách bude průběžně zveřejňovat aktualizované verze tohoto právního sdělení. Pokud budete mít jakékoliv dotazy ohledně použití vašich informací po provedení takovéto aktualizace, neváhejte prosím a kontaktujte nás na výše uvedené adrese.

 

V. OCHRANA PRÁV A PŘÍSLUŠNÁ JURISDIKCE

AGC Automotive Czech si vyhrazuje právo podniknout určité právní kroky v případě porušení současných podmínek, a to s cílem získat náhradu za jakoukoliv škodu, kterou může utrpět.

Vztahy  mezi společností AGC Automotive Czech a uživatelem se budou řídit českými zákony,  které podléhají  přísným pravidlům veřejného a soukromého práva, jimiž se řídí uživatel.

AGC Automotive Czech si však vyhrazuje právo odmítnout umožnit  přístup jakémukoliv internetovému uživateli  k části těchto webových stránek či k celým těmto webovým stránkám, a to jednostranně a bez předchozího upozornění, zejména v případě, že internetový uživatel manifestačně poruší stávající podmínky.

 

VI. RŮZNÉ

Kdyby se stalo a některé z ustanovení těchto podmínek by bylo možno považovat za neplatné nebo nepoužitelné, při srovnání s platnými zákony, pak neplatné či nepoužitelné ustanovení bude nutno nahradit  platným a použitelným, jehož obsah bude co nejblíže odpovídat původnímu ustanovení, avšak ostatní ustanovení v dohodě zůstanou v platnosti.

Nynější ustanovení odrážejí  ucelenou dohodu mezi uživatelem a společností AGC AUTOMOTIVE CZECH týkající se webových stránek a tato ustanovení nahrazují veškeré předchozí i současné úmluvy a návrhy týkající se těchto webových stránek, ať již v podobě elektronické, písemné či ústní, mezi spol. AGC Automotive Czech a uživatelem, a činí  tato předchozí ujednání neplatnými.

Tištená verze současných ustanovení a jakékoliv upozornění vydané v elektronické podobě bude akceptováno při jakémkoliv soudním či administrativním postupu vztahujícímu se k této dohodě, a to stejným způsobem a za stejných podmínek jako jiné obchodní rejstříky  a dokumenty vytvořené a uchované v tištené podobě.

AGC Automotive Czech si vyhrazuje právo upravit podmínky a varovná upozornění, s jejichž pomocí je umožněno tyto webové stránky nabízet.